เว็บไซต์เก็บผลงานออนไลน์  (E-Portfolio)  :::  ครูนาริน เทวบาล

โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย

ข้อมูล

ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจำนงในการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางานตำแห่งครูอัตราจ้าง ซึ่งเป็นตำแหน่งและวิทยฐานะที่ดำรงอยู่ในปัจจุบันกับผู้อำนวยการสถานศึกษา ไว้ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ 1 ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง

1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด

1.1 ชั่วโมงสอนตามตารางสอน รวมจำนวน 13 ชั่วโมง/สัปดาห์ดังนี้

ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี (พื้นฐาน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี (พื้นฐาน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี (พื้นฐาน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี (พื้นฐาน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี (พื้นฐาน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยี (พื้นฐาน) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/5

ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6

ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/6

ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6

ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/6

ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/5

ครูผู้สอนรายวิชาคอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/5

1.2 งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.3 งานพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา จำนวน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์

1.4 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น จำนวน 1  ชั่วโมง/สัปดาห์

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  2. ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

มัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย

โรงเรียนเกาะจันทร์พิทยาคาร

อนุบาลถึงประถมศึกษา

โรงเรียนอนุบาลศรีวรการ แปลงยาว

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

  3. ประวัติการรับราชการ/การทำงาน 

เริ่มปฎิบัติหน้าที่สอน 

กลุ่มงาน ENGLISH PROGRAM

ตำแหน่ง Computer Co-teacher (ครูอัตราจ้าง)

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

5. ประวัติด้านภาระงาน